Dátový model

Dátový model štandardu by square QR kódov je definovaný XSD schémou. Schéma popisuje štruktúru by square XML dokumentov, ktoré reprezentujú údaje zakódované v QR kódoch. XML dokument môže obsahovať aj údaje, ktoré sa do samotného QR kódu nekódujú. Jedná sa napríklad o číselné údaje, ktoré je možné vypočítať na základe ostatných údajov.

Dátový model je rozdelený na 3 hlavné funkčné domény (3 rôzne typy QR kódov):

  1. Dátový model PAY by square QR kódu (odporúčania nájdete na konci dokumentu špecifikácií)
  2. Dátový model INVOICE by square QR kódu
  3. Dátový model INVOICE ITEMS by square QR kódu

Kapacita

Odporúčaná maximálna kapacita by square QR kódov je 550 Unicode znakov. POZOR: Nejedná sa o dĺžku reťazca v QR kóde, ale o samotné dáta, ktoré sú v tomto reťazci zakódované.

Presná kapacita by square QR kódov nie je jednoznačne definovaná, nakoľko závisí od samotných dát koľko sa ich do QR kódu zmestí. Dôvodom je kompresia, ktorá spôsobuje, že opakujúce sa dáta budú zaberať menej miesta ako náhodné dáta.

Pri vypĺňaní textových polí prosím dbajte na to aby sa nevypĺňali zbytočné medzery, tabulátory a iné tzv. neviditeľné znaky.
Údaje ako PSČ, tel. čislo, IČO, DIČ, IČ-DPH, IBAN, BIC a iné formáty uvádzajte bez medzier.

Dátové typy

Pred zakódovaním do QR kódov sa údaje ešte pred-spracovávajú. Spôsob predspracovania závisí od ich typu.

Dátumy sa uvádzajú podľa XML schémy (podľa štandardu ISO 8601) v tvare “RRRR-MM-DD” (príklad: 2013-12-31), do QR kódu sa však kódujú v tvare “RRRRMMDD” (príklad: 20131231). Medzery sa v tomto prípade považujú za nepotrebné znaky a do QR kódu sa preto nezapisujú.

Čísla sa uvádzajú bez medzier medzi tisícami a na oddelenie celej a desatinnej časti sa používa desatinná bodka (nie čiarka). Pokiaľ číslo nemá desatinnú časť, nemusí sa uvádzať. Napríklad zápis “15.50” nie je chyba, avšak do QR kódu sa zapíše len hodnota “15.5”.

Meny sa uvádzajú ako 3 písmená skratka podľa štandardu (ISO 4217), príklad “EUR”, alebo “CZK”.  Podrobný zoznam môžete nájsť napríklad na stránke: http://www.xe.com/iso4217.php.

Viaceré možnosti sa uvádzajú ako textový reťazec, v ktorom sú jednotlivé možnosti oddelené medzerou (znak s kódom 32). Napríklad zoznam mesiacov “January March April June”.