Dátový model INVOICE ITEMS by square QR kódu

INVOICE ITEMS QR kódy slúžia na zakódovanie položiek faktúry. Pri odporúčanom maximálnom vyťažení polí je možné do jedného QR kódu vložiť 4 položky. Toto je však najhorší možný prípad. V priemere sa do jedného QR kódu zmestí približne 8 až 14 položiek. Počet položiek závisí od počtu znakov, ktoré samotná položka obsahuje.

1. Hlavička ku položkám

Pre jednoznačnú identifikáciu faktúry, ku ktorej patria položky z daného QR kódu je potrebné vyplniť číslo (ID) faktúry do poľa InvoiceID. Do poľa FirstInvoiceLineID sa vyplní poradové číslo (ID) prvej položky. Ak sa nevojdú všetky položky do jedného QR kódu, je potrebné ich rozdeliť do viacerých kódov. Poradové čísla (alebo ID) ďalších položiek sa určujú inkrementálne. Ak je poradové číslo prvej položky v QR kóde napríklad 7, ďalšie položky pokračujú číslami 8, 9, 10, atď … Odporúčame indexovať poradové čísla položiek od jednotky (1) ako je zvykom vo väčšine ERP systémoch.

2. Informácie o položke

Informácie o položke sa uvádzajú prostredníctvom nasledujúcich polí:

 • ItemName – Názov a popis položky. Môže slúžiť aj na uloženie štruktúrovanej informácie o položke.
 • ItemEANCode – EAN (European Article Number) kód položky.
 • PeriodFromDate – Počiatočný dátum fakturačného obdobia položky.
 • PeriodToDate – Konečný dátum fakturačného obdobia položky.
 • InvoicedQuantity – Počet kusov (kvantita) tejto položky.
 • UnitPriceTaxExclusiveAmount – Jednotková cena položky bez DPH.
 • UnitPriceTaxAmount – Daň z jednotkovej ceny položky.
 • ClassifiedTaxCategory – Sadzba DPH, do ktorej patrí táto položka, vyjadrená v percentách na intervale 0 až 1.
Príklad
<InvoiceLine>
  ...
  <ItemName>Denný lístok na podujatie</ItemName>
  <PeriodFromDate>2013-05-20</PeriodFromDate>
  <PeriodToDate>2013-05-20</PeriodToDate>
  <InvoicedQuantity>4</InvoicedQuantity>
  <UnitPriceTaxExclusiveAmount>15</UnitPriceTaxExclusiveAmount>
  <UnitPriceTaxAmount>3</UnitPriceTaxAmount>
  <ClassifiedTaxCategory>0.2</ClassifiedTaxCategory>
<InvoiceLine>

3. Referencie na ďalšie doklady

Položky na faktúre potrebujeme často-krát spárovať s položkami na iných dokladoch priložených k faktúre. Na tento účel je možné k položke uviesť presnú referenciu k položke na tomto priloženom doklade. Príkladom takýchto dokladov sú napríklad dodacie listy alebo objednávky. K jednej faktúre môže byť priložených aj viacero dodacích listov alebo objednávok.

3.1. Referencia na objednávku

 • OrderID – Číslo objednávky, na ktorej sa nachádza táto položka.
 • OrderLineID – Identifikácia tohto riadka (položky) na objednávke.
Príklad
<OrderReference>
  <OrderID>OB-400072</OrderID>
  <OrderLineID>1</OrderLineID>
<OrderReference>

3.2. Referencia na dodací list

 • DeliveryNoteID – Číslo dodacieho listu, na ktorom sa nachádza táto položka.
 • DeliveryNoteLineID – Identifikácia tohto riadka (položky) na dodacom liste.
Príklad
<DeliveryNoteReference>
  <DeliveryNoteID>DL-400064</DeliveryNoteID>
  <DeliveryNoteLineID>4</DeliveryNoteLineID>
<DeliveryNoteReference>

Poznámka: Číslo objednávky alebo dodacieho listu sa uvádza len v prípade, ak je rôzne od čísla hlavnej objednávky (OrderID) alebo čísla hlavného dodacieho listu (DeliveryNoteID) uvedenom na faktúre (v INVOICE kóde).